Untitled Documentเดือนสิงหาคม 2561

9-11 สิงหาคม 2561

. . . . . . . . ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา
ครูเป็นผู้มีคุณยิ่ง ผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา. . . . . . . .

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้รำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์...

 


เดือนสิงหาคม 2561

9-11 สิงหาคม 2561

วันที่ 9 -11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานวันแรกพบรัสเซียศึกษา (Russian First Date) ปฐมนิเทศรัสเซียศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา...

 


เดือนมีนาคม 2561

21 มีนาคม 2561

ันที่ 21 มีนาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ทำอาหารรัสเซียและจัดโต๊ะรัสเซียในธีม "Summer" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียน Cooking Class วิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซีย...