Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2556 ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการค่าย All About Russian Studies ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำโครงการรัสเซียศึกษา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้ที่สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประเทศรัสเซีย


ภาพบรรยายกาศงานโครงการค่าย All About Russian Studies ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2556 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม มากล่าวเปิดงานและแนะนำเกี่ยวกับการเข้าเรียนในโครงการรัสเซียศึกษา


ภาพบรรยายกาศงานโครงการค่าย All About Russian Studies ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2556 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ภาพบรรยายกาศงานโครงการค่าย All About Russian Studies ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2556 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ภาพบรรยายกาศงานโครงการค่าย All About Russian Studies ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2556 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ภาพบรรยายกาศงานโครงการค่าย All About Russian Studies ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 มกราคม 2556 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต