Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556
ทางโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการ Dean's List ประเภทนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยจัดขึ้นเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษา โครงการรัสเซียศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากผลการเรียนดีเด่น 5 อันดับแรกของแต่ละชั้นปี (ชั้นปีที่ 2, 3 และ 4) ทั้งนี้โดยการพิจารณาผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ภาค 1 ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด ซึ่งได้พิจารณามอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้


โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ กล่าวเปิดโครงการ Dean's List เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ได้รับเกียรติจาก รองคณบดีฝ่ายวางแผนและมาตรฐานการศึกษา อาจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ มอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดีชั้นปีละ 5 รางวัล ได้แก่ชั้นปีที่ 2,3,4 โครงการ Dean's List เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ภาพบรรยายกาศงานมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาเรียนดี ชั้นปีที่ 4,3,2 โครงการ Dean's List เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ภาพบรรยายกาศงานมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาเรียนดี ชั้นปีที่ 4,3,2 โครงการ Dean's List เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ภาพบรรยายกาศงานมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาเรียนดี ชั้นปีที่ 4,3,2 โครงการ Dean's List เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ภาพบรรยายกาศงานมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาเรียนดี ชั้นปีที่ 4,3,2 โครงการ Dean's List เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ภาพบรรยายกาศงานมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาเรียนดี ชั้นปีที่ 4,3,2 โครงการ Dean's List เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ภาพบรรยายกาศงานมอบทุนการศึกษาและประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาเรียนดี ชั้นปีที่ 4,3,2 โครงการ Dean's List เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง ศศ.240 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต