Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการรัสเซียศึกษาได้เชิญอาจารย์อีริน่า ลิปิลิน่า (Ирина Липилина) อาจารย์ชาวรัสเซียผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ไทยและเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยที่สถาบันเอเชียและ อัฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยมอสโก (Институт странАзии и Африки : ИСАА МГУ) มาบรรยายให้นักศึกษาวิชา Modern Russia ซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3ฟังในหัวข้อ "รัสเซียสมัยใหม่" เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC4032


ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ กล่าวเปิดการบรรยายในหัวข้อ" รัสเซียสมัยใหม่ " บรรยายโดย อาจารย์อีริน่า ลิปิลิน่า (Ирина Липилина) อาจารย์ชาวรัสเซียผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ไทย และเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยที่สถาบันเอเชียและอัฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยมอสโก เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC4032


ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ กล่าวเปิดการบรรยายในหัวข้อ" รัสเซียสมัยใหม่ " บรรยายโดย อาจารย์อีริน่า ลิปิลิน่า (Ирина Липилина) อาจารย์ชาวรัสเซียผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ไทย และเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยที่สถาบันเอเชียและอัฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยมอสโก เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC4032


บรรยายกาศในการบรรยายในหัวข้อ " รัสเซียสมัยใหม่ " โดย อาจารย์อีริน่า ลิปิลิน่า ซึ่งมีผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรังรอง บุญนุช และ รองศาสตราจารย์ยอดบุญเลิศฤทธิ์ อาจารย์วิชนี ศรีสนิท อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอมตะนคร 2 ท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย


บรรยายกาศในการบรรยายในหัวข้อ " รัสเซียสมัยใหม่ " โดย อาจารย์อีริน่า ลิปิลิน่า ซึ่งมีผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรังรอง บุญนุช และ รองศาสตราจารย์ยอดบุญเลิศฤทธิ์ อาจารย์วิชนี ศรีสนิท อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอมตะนคร 2 ท่านเข้าร่วมฟังการบรรยาย


หลังการบรรยาย นายกฤษดา บูรณะตระกูล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้กล่าวขอบคุณ อาจารย์อีริน่า ลิปิลิน่า ที่ได้ให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ในหัวข้อ "รัสเซียสมัยใหม่" แก่นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC4032


บรรยายกาศหลังการบรรยาย ผู้อนวยการโครงการรัสเซียศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรังรอง บุญนุชได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์อาจารย์อีริน่า ลิปิลิน่าและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอมตะนครทั้ง 2 ท่านที่มาร่วมฟังการบรรยายกับโครงการรัสเซียศึกษา


บรรยายกาศหลังการบรรยาย ผู้อนวยการโครงการรัสเซียศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรังรอง บุญนุชได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์อาจารย์อีริน่า ลิปิลิน่าและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอมตะนครทั้ง 2 ท่านที่มาร่วมฟังการบรรยายกับโครงการรัสเซียศึกษา


บรรยายกาศหลังการบรรยาย ผู้อนวยการโครงการรัสเซียศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรังรอง บุญนุชได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์อาจารย์อีริน่า ลิปิลิน่าและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิอมตะนครทั้ง 2 ท่านที่มาร่วมฟังการบรรยายกับโครงการรัสเซียศึกษา