Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 2051 โครงการรัสเซียศึกษาได้เชิญชวนประชาคมชาวรัสเซียศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมฟังแถลงนโยบายของผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาคนใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรังรอง บุญนุช และคณะกรรมการของโครงการรัสเซียศึกษา อีกทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง "ครบรอบ 10 ปี ก้าวสู่ปีที่ 11 รัสเซียศึกษา" เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมเฉลิมฉลองการก่อตั้ง และวางยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการฯในอนาคต

นอกจากนี้ตัวแทนคณะบริหารชุดใหม่ของคณะศิลปศาสตร์ได้มาพูดคุยกับนักศึกษา เพื่อชี้แจงถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ และอนาคตของโครงการรัสเซียศึกษา


ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม กล่าวเปิดงานและเชิญท่านรองศาสตราจารย์ ดร. ดำรง อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ขึ้นกล่าวชี้แจงถึงประเด็นต่างๆ และอนาคตของโครงการรัสเซียศึกษา ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 2051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม กล่าวเปิดงานและเชิญท่านรองศาสตราจารย์ ดร. ดำรง อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ขึ้นกล่าวชี้แจงถึงประเด็นต่างๆ และอนาคตของโครงการรัสเซียศึกษา ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 2051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม กล่าวเปิดงานและเชิญท่านรองศาสตราจารย์ ดร. ดำรง อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ขึ้นกล่าวชี้แจงถึงประเด็นต่างๆ และอนาคตของโครงการรัสเซียศึกษา ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 2051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม กล่าวเปิดงานและเชิญท่านรองศาสตราจารย์ ดร. ดำรง อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ขึ้นกล่าวชี้แจงถึงประเด็นต่างๆ และอนาคตของโครงการรัสเซียศึกษา ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 2051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา กล่าวแถลงนโยบายของโครงการฯ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 2051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา กล่าวแถลงนโยบายของโครงการฯ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 2051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา กล่าวแถลงนโยบายของโครงการฯ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 2051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา กล่าวแถลงนโยบายของโครงการฯ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 2051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์วิชนี ศรีสนิท ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 2051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์วิชนี ศรีสนิท ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 2051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์วิชนี ศรีสนิท ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 2051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์วิชนี ศรีสนิท ตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 2051 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต