Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ศศ. 240

โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ได้ทราบแนวทางการเตรียมตัวเพื่อการประกอบอาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และทราบแนวทางการปฏิบัติตน ปรับตัวและเตรียมพร้อมสำหรับการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน อีกทั้งยังแนะแนวทางการศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว


ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม กล่าวเปิดงานและเชิญวิทยากรจากบริษัท red earth คุณบัญชา เขมปัญญานันท์ และคุณชัตฌา ภิฐาสุขกิจ มาสาธิตและบรรยายการสร้างบุคลิกภาพที่พึงประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การสมัครงานและสัมภาษณ์งานให้แก่นักศึกษาของโครงการฯ ณ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ศศ. 240 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม กล่าวเปิดงานและเชิญวิทยากรจากบริษัท red earth คุณบัญชา เขมปัญญานันท์ และคุณชัตฌา ภิฐาสุขกิจ มาสาธิตและบรรยายการสร้างบุคลิกภาพที่พึงประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การสมัครงานและสัมภาษณ์งานให้แก่นักศึกษาของโครงการฯ ณ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ศศ. 240 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม กล่าวเปิดงานและเชิญวิทยากรจากบริษัท red earth คุณบัญชา เขมปัญญานันท์ และคุณชัตฌา ภิฐาสุขกิจ มาสาธิตและบรรยายการสร้างบุคลิกภาพที่พึงประสงค์เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การสมัครงานและสัมภาษณ์งานให้แก่นักศึกษาของโครงการฯ ณ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ศศ. 240 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา ณ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ศศ. 240 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์วิชนี ศรีสนิท และอาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม ได้เข้าร่วมงานปัจฉิมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ศศ. 240 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์วิชนี ศรีสนิท และอาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม ได้เข้าร่วมงานปัจฉิมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ศศ. 240 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ อาจารย์วิชนี ศรีสนิท และอาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม ได้เข้าร่วมงานปัจฉิมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ศศ. 240 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


บรรยากาศในงานปัจฉิมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การประกวด Mr. Russ#7 และ Ms. Russ#7 และการถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ศศ. 240 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


บรรยากาศในงานปัจฉิมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การประกวด Mr. Russ#7 และ Ms. Russ#7 และการถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ศศ. 240 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


บรรยากาศในงานปัจฉิมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การประกวด Mr. Russ#7 และ Ms. Russ#7 และการถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ศศ. 240 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


บรรยากาศในงานปัจฉิมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 การประกวด Mr. Russ#7 และ Ms. Russ#7 และการถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก ณ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง ศศ. 240 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต