Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ที่ห้อง ศศ.รส. 211 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาควิชาภาษาอังกฤษ โครงการ BEC และโครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง SWOT

SWOT ถือเป็นหัวใจสำคัญขั้นแรกของการวางแผนดำเนินงานเพราะทำให้เรามองเห็นทั้งภาพรวม รับทราบจุดแข็งขององค์กร จุดอ่อนที่คุณควรต้องแก้ไขปรับปรุง ข้อดีข้อเสีย ต่างๆ ตลอดจนเข้าถึงและทราบโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนงานอีกด้วย ทำให้ในการกำหนดเป้าหมาย และวิธีการดำเนินงาน เป็นไปได้อย่างเหมาะสม


ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. เมลดา สุดาจิตรอาภา (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) ผศ. ดร. สาวิตรี แฮมมอนด์ (โครงการ BEC) ผศ. วิรังรอง บุญนุช (โครงการรัสเซียศึกษา) และอาจารย์ เจ้าหน้าที่จากภาควิชาภาษาอังกฤษ โครงการ BEC และโครงการรัสเซียศึกษา มาร่วมรับฟังครั้งนี้ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง SWOT เมื่อวันที่18 มีนาคม 2556 ที่ห้อง ศศ.รส. 211 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. เมลดา สุดาจิตรอาภา (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) ผศ. ดร. สาวิตรี แฮมมอนด์ (โครงการ BEC) ผศ. วิรังรอง บุญนุช (โครงการรัสเซียศึกษา) และอาจารย์ เจ้าหน้าที่จากภาควิชาภาษาอังกฤษ โครงการ BEC และโครงการรัสเซียศึกษา มาร่วมรับฟังครั้งนี้ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง SWOT เมื่อวันที่18 มีนาคม 2556 ที่ห้อง ศศ.รส. 211 คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต