Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 12-19 พฤษภาคม 2556 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี และคณะ อันประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. กำพล รุจิวิชชญ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต
นายมนตรี ฐิรโฆไท ผู้ช่วยอธิการบดีสำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
ดร.ปารียา ณ นคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ กรรมการศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช
รองศาสตราจารย์ ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ กรรมการศูนย์ศึกษารัสเซียและเครือรัฐเอกราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา
อาจารย์วิชนี ศรีสนิท กรรมการและอาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษา และ
อาจารย์กติมา พ่วงชิงงาม กรรมการและอาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษา
ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศรัสเซีย อันได้แก่ มหาวิทยาลัย St. Petersburg State University เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มหาวิทยาลัย Ural Federal University เมือง เยคาเตรินเบิร์ก มหาวิทยาลัย Moscow State University และสถาบัน Asian and African Studies กรุงมอสโก
เพื่อลงนาม MOU และหารือข้อตกลงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างกัน นอกจากนี้ คณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะคุณนิตยา เจษฎาฉัตร อุปทูตไทยประจำกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต


คณะเข้าเยี่ยมชมห้องไทย (Thai Cabinet) ที่ St. Petersburg State University


คณะถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาซึ่งไปศึกษาภาษารัสเซียระยะสั้น(3-8 เดือน) ที่ St. Petersburg State University


คุณ Dmitry Bugrov รองอธิการบดีคนที่ 1 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน Humanities and Arts กำลังแนะนำมหาวิทยาลัย Ural Federal University


การประชุมหารือถึงความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์และ Ural Federal University เมือง Ekaterinburg ประเทศรัสเซีย


คณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กำลังรับฟังการบรรยายแนะนำมหาวิทยาลัย Ural Federal University


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา มอบของที่ระลึกแด่คุณ Dmitry Bugrov


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และกรรมการและอาจารย์ประจำโครงการรัสเซียศึกษาพูดคุยเรื่องต่างๆ ด้านความร่วมมือทางการศึกษากับคุณ Dmitry Bugrov


ภายหลังการลงนาม MOU คณะได้พบกับนักศึกษาไทยซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโครงการรัสเซียศึกษาโดยได้รับทุนจากรัฐบาลรัสเซียและกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ Ural Federal University


ภาพขณะเข้าสังเกตุการณ์การเรียนการสอนวิชาการฟัง-พูดภาษารัสเซียที่ Ural Federal University


ภาพขณะเข้าสังเกตุการณ์การเรียนการสอนวิชาการฟัง-พูดภาษารัสเซียที่ Ural Federal University


คณะร่วมสังเกตุการณ์การเรียนการสอนวิชาการฟัง-พูดภาษารัสเซียที่ Ural Federal University


ถ่ายภาพร่วมกับคณะอาจารย์จากภาควิชาภาษารัสเซียของ Ural Federal University


อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบของที่ระลึกแด่ศาตราจารย์ ดร. Nikolay V. Semin รองอธิการบดี Moscow State University ภายหลังการลงนามความตกลงร่วมกัน


คณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ่ายรูปร่วมกันด้านหน้ามหาวิทยาลัย Moscow State University


ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบของที่ระลึกแด่รองศาสตราจารย์ ดร. Dilyara Solodovnik รองผู้อำนวยการสถาบัน ฝ่ายต่างประเทศของสถาบัน Asian and African Studies


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษามอบของที่ระลึกและถ่ายภาพร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร. Dilyara Solodovnik รองผู้อำนวยการสถาบัน ฝ่ายต่างประเทศของสถาบัน Asian and African Studies และผู้ช่วยศาสตราจารย์ Irena Lipilina จากสถาบัน Asian and African Studies


คณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกกับคณาจารย์ของสถาบัน Asian and African Studies


คณะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ่ายภาพร่วมกับคุณนิตยา เจษฎาฉัตร อุปทูตไทย ประจำกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษามอบของที่ระลึกจากโครงการรัสเซียศึกษาและถ่ายภาพร่วมกัน


คณะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ่ายภาพร่วมกับกับคุณนิตยา เจษฎาฉัตร อุปทูต พร้อมทั้งนักการทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย บริเวณด้านหน้าทำเนียบเอกอัครราชทูต