Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 โครงการรัสเซียศึกษาไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะนำโครงการฯ ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน คือ

นายณัฐธเนศ เตชะคฤหะ
นายจิระวัฒน์ เอ่งฉ้วน
นางสาวอัจฉราพรรณ เกิดปั้น
นายชยาศิส วุฒิศิลป์