Untitled Documentแกลเลอรี่

วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ณ ห้องบรรยาย SC4043 ในหัวข้อ ประสบการณ์การฝึกงานในภาคฤดูร้อน โดยมีวิทยากรดังนี้

- การฝึกงานที่โรงแรม Rayavadee จ.กระบี่
เสนอโดย นายเจตษฎา พรขุนทด, นางสาวลลิตา รวดเร็ว และนางสาววราภรณ์ บริสุทธิ์

- การฝึกงานที่ King Power พัทยา
เสนอโดย นายศุภกร จันทรมณี, นางสาววรสุดา คำเป็ก และนางสาวจตุพรรณ แสงสุข

- การฝึกงานที่บริษัท PANORAMA WORLD WIDE
เสนอโดย นายณัฐภัทน์ ซ้ายสุวรรณ

- การฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศ
เสนอโดย นางสาวปภัสรา อินหว่าง
นางสาวอมรา ศรีงาม
นางสาวชฎาพรรณ ไชยสม

- การฝึกงานที่กระทรวงพาณิชย์

เสนอโดย นางสาวรัชฎากร สุวรรณกูล

- การฝึกงานที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เสนอโดย นางสาวภัทรา เกษศิระ

- การฝึกงานที่บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เท็นเม้น จำกัด
เสนอโดย นายจิระวัฒน์ เอ่งฉ้วน

- การฝึกงานที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หอบังคับวิทยุการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เสนอโดย นายณัฐธเนศ เตชะคฤหะ