Untitled Documentแกลเลอรี่

วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ณ ห้องบรรยาย SC4043 ในหัวข้อ ประสบการณ์การเรียน 1 ปี 8 เดือน และ 3 เดือน ที่ประเทศรัสเซีย โดยมีวิทยากรดังนี้
- ประสบการณ์ การเรียน 1 ปี ที่ประเทศรัสเซีย
เสนอ โดย นางสาวนวภัทร สมกำเนิด
นางสาวธัชพรรณ วันวัฒนมงคล

- ประสบการณ์ การเรียน 8 เดือนที่ประเทศรัสเซีย
เสนอ โดย นายกนต์ธร อภินันทนพงศ์ นายนิธิ รัตนวิชา
นางสาววริษฐา ธานีรัตน์
นางสาวชนัญญา จรรยาสวัสดิ์
นางสาวปวีณา สุวรรณทรัพย์
นางสาวบุญญารัตน์ สุขเกิด
นางสาวนาตยา มาบุญ
นางสาวสุลาวัลย์ ดีแท้

- ประสบการณ์ การเรียน 3 เดือนที่ประเทศรัสเซีย
เสนอ โดย นางสาวธีร์จุฑา หาญวัฒนะชัย
นางสาวมุกระวี รัตนวงษ์
นางสาวปพิชญา เบี้ยไคล
นางสาวเพชรไพลิน สุวรรณดารา
นายวันชัย สหสกุลวงศ์
นายชยาศิส วุฒิศิลป์
นางสาวธัญวรัตม์ คุ้มเกียรติ
นางสาวเกศกัญญา ศรีพุทธางกูร
นางสาวอมรรัตน์ สงวนใจ
นายกิตตินท วรวุฒิเวคิน
นายอธิยุต ไพศาลนันท์
นางสาวอัจฉราพรรณ เกิดปั้น