Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 โครงการรัสเซียศึกษาจัดงานวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ณ อาคารบรรยายเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้องบรรยาย SC4043 โครงการรัสเซียศึกษา โดยจัดสัมมนาการนำเสนอภาคนิพนธ์ของนักศึกษา เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคตะวันออกกลางในมิติการเมืองระหว่างประเทศช่วงศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มในอนาคต  โดย นายปริตต์ อรุณโอษฐ์ และ การศึกษาพิเศษในประเทศรัสเซีย โดย นางสาวขวัญหทัย พลการ