Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการรางวัลสำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่นและนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการรางวัลสำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC 3049 โดยนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวดังรายชื่อต่อไปนี้

นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี
นายชิดพงษ์ พูนเพ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - GPA 3.71
นางสาวนฤมล สุรเมธี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - GPA 3.90
นางสาวนฤมล สุรเมธี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - GPA 3.90
นางสาวเพชรดา วัชราวุธพัฒนา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - GPA 3.85

นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านบำเพ็ญประโยชน์
นางสาวปนัดดา จารุเลิศพงษ์

นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา
นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ
นายณัฐภัทน์ ซ้ายสุวรรณ

นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา
นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ
นายณัฐภัทน์ ซ้ายสุวรรณ
นายกรภพ วงศ์ธนะสารกุล
นางสาวญาณีนุช โภชนะคง
นายธนโชติ โรจน์กนก
นายโสภณ เชื้อสาย
นายมฆวัน อัจฉริยผดุง


นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี
นายชิดพงษ์ พูนเพ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - GPA 3.71


นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี
นางสาวนฤมล สุรเมธี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - GPA 3.90


นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี
นางสาวสิรินภา วงศาโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - GPA 3.90


นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี
นางสาวเพชรดา วัชราวุธพัฒนา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - GPA 3.85


นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านบำเพ็ญประโยชน์
นางสาวปนัดดา จารุเลิศพงษ์


นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา
นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ


นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา
นายณัฐภัทน์ ซ้ายสุวรรณ


นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา
นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ


นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา
นายณัฐภัทน์ ซ้ายสุวรรณ


นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา
นายกรภพ วงศ์ธนะสารกุล


นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา
นางสาวญาณีนุช โภชนะคง


นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา
นายธนโชติ โรจน์กนก


นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา
นายโสภณ เชื้อสาย


นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา
นายมฆวัน อัจฉริยผดุง