Untitled Documentแกลเลอรี่

งานทำบุญครบรอบ10 ปี โครงการรัสเซียศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงานทำบุญครบรอบ 10 ปี ในการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในสาขาวิชารัสเซียศึกษา จึงได้จัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระขึ้นเพื่อเป็นศิริมงคลแก่โครงการฯ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรอันได้แก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต