Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการการแข่งขันต่อจิ๊กซอว์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งโครงการรัสเซียศึกษา เพื่อสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ระหว่างนักศึกษาของโครงการฯ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 3005 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ผศ.วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการการแข่งขันต่อจิ๊กซอว์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งโครงการรัสเซียศึกษา เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 3005 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


คณะกรรมการตัดสินในการแข่งขันต่อจิ๊กซอว์ 3 มิติ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ยอดบุญ เลิศฤทธิ์, อาจารย์ Andzhelina Mashitlova , อาจารย์ยิ่งศักดิ์ ษัฏเสน , อาจารย์ทรงชัย ทองปาน , อาจารย์ ดร. ปาริยา ณ นคร , อาจารย์วิชนี ศรีสนิท


พิธีกรในงาน นายกฤษดา บูรณตระกูลและนางสาวกรรณิการ์ สิงห์ดง

ทีมปี 4 ต่อจิ๊กซอว์รูปมหาวิหารเซนต์เบซิล (St. Basil's Cathedral)


ทีมปี 3 ต่อจิ๊กซอว์รูปมหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (St. Saviour's Cathedral)


ทีมปี 2 ต่อจิ๊กซอว์รูปมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac's Cathedral)


ทีมปี 1 ต่อจิ๊กซอว์รูปมหาวิทยาลัยมอสโก (Lomonosov Moscow State University)
รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นายจีรวัฒน์ ครุเสนีย์ , นายชนายุส ศรีจันทรา , นายศักดิธัช ฟุ้งลัดดา และนางสาวบุรัสยา อิทธิสริยานนท์


รางวัลรองชนะเลิศได้แก่ ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวณัฐธยาน์ เกาเต๊ะ, นางสาวชลิตา บุญโชติ, นายเจตษฎา พรขุนทด และนางสาวรัชฎา แก้วลี


รางวัลชมเชยได้แก่ ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นางสาวสิรินภา วงศาโรจน์, นายจิรัฏฐิติ เวียงสี, นางสาววรณัน สัตบุศย์ และนางสาวแก้วตา อนุจารวัฒน์


รางวัลชมเชยได้แก่ ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวอมรรัตน์ สงวนใจ, นางสาวเกศกัญญา ศรีพุทธางกูร, นางสาววรัญญา ทองเกียรติ และนางสาวอภิชญรัศมิ์ สงวนณพรรค


รางวัลชนะเลิศ


รางวัลรองชนะเลิศ


รางวัลชมเชย


รางวัลชมเชย