Untitled Documentแกลเลอรี่

เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีโครงการรัสเซียศึกษา โครงการฯได้จัดโครงการบริจาคสิ่งของเพื่อเด็กด้อยโอกาสที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทราเพื่อเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำนวนมากและบริจาคเงินจำนวน 4000 บาท ให้แก่มูลนิธิบ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ทางโครงการฯขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนอย่างดีมาตลอด