Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์จัดโครงการปัจฉิมนิเทศขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นให้แก่ว่าที่บัณฑิตของคณะนำไปสนับสนุนการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในงานดังกล่าวยังมีพิธีมอบเหรียญรางวัลเรียนดี เหรียญรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น และเกียรติบัตรรางวัลนักกิจกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2557 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโครงการรัสเซียศึกษได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวด้วย ทางโครงการรัสเซียศึกษาขอแสดงความยินดีต่อนักศึกษาผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ และขอแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตของโครงการฯ ทุกท่านที่กำลังจะจบการศึกษาด้วยค่ะ


นางสาวเพชรดา วัชราวุธพัฒนา
รางวัลเรียนดีสำหรับนักศึกษาผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด ของโครงการรัสเซียศึกษา


นายศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ
รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น


นายณัฐภัทน์ ซ้ายสุวรรณ
รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น


นายจิระวัฒน์ เอ่งฉ้วน
รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น


นายพิพัฒน์ เจริญวานิช
รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น


นางสาวสุลาวัลย์ ดีแท้
รางวัลนักกิจกรรม