Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการค่าย All about Russian Studies เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีจุดประสงค์ให้นักศึกษาโครงการฯ นำความรู้ที่ได้จากการเรียน มาประชาสัมพันธ์และแนะนำเกี่ยวกับการเข้าศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและบุคคลที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับประเทศรัสเซียในทุก ๆ ด้าน และแนะแนวการเตรียมความพร้อมในการสมัครสอบและการสอบเข้าโครงการรัสเซียศึกษา อีกทั้งยังแนะแนวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ที่สนใจ