Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการรัสเซียศึกษาได้ส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ในห้องเรียนมาพัฒนาสังคมผ่านโครงการ “จากห้องเรียนสู่สังคม” ครั้งที่ 2 โดยอาจารย์และนักศึกษา จะใช้ความรู้ของตนเกี่ยวกับภาษารัสเซียจัดทำหนังสือการใช้ภาษารัสเซียที่ถูกหลักไวยากรณ์เล่มใหม่ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการในเขตพัทยา บริเวณเขาพระตำหนักและหาดวงศ์อมาตย์ – นาเกลือ ในวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2557 และเพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมจากห้องเรียนสู่สังคมครั้งที่ 1 นอกจากนี้อาจารย์และนักศึกษาจะทำการสำรวจหาพื้นที่ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมการสอนภาษารัสเซียแก่ผู้ประกอบการในโครงการ “จากห้องเรียนสู่สังคม” ครั้งต่อไป โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากจากผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง