Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการรัสเซียศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จึงมีการรณรงค์ให้บุคคลากรของโครงการฯแต่งกายด้วยผ้าไทย และเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ทางโครงการรัสเซียศึกษานำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรจาก รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจแก่บุคคลากรของโครงการฯ