Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการ Dean’s List ประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมเด่น ณ ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการรัสเซียศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรังรอง บุญนุช ,รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ และท่านรองคณบดี ฝ่ายการนักศึกษาอาจารย์อธิชาติ โรจนะหัสดิน เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรียญเรียนดีให้แกนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษากิจกรรมดีเด่นของโครงการรัสเซียศึกษา