Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการรัสเซียศึกษาจัดการสัมมนา “แผนกลยุทธ์โครงการรัสเซียศึกษา” ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารนาวีภิรมย์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ บุคลากรโครงการฯ ได้มีการหารือและสรุปการจัดทำแผนกลยุทธ์ของโครงการฯเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งได้มีการจัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดสู่โครงการรัสเซียในฝัน ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง