Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2557 นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาจัดงาน First Date หรือ งานแรกพบรัสเซียศึกษา เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ของโครงการฯ มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะนำ ให้นักศึกษาใหม่รู้จักคณะกรรมการบริหารโครงการรัสเซียศึกษา การเรียนการสอนในสาขาวิชาของตน รวมทั้งรู้จักคณะและมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการพบและทำความรู้จักกันกันครั้งแรกของรุ่นน้องและ รุ่นพี่ เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กรของรัสเซียศึกษา รวมทั้งได้เชิญศิษย์เก่าของโครงการฯที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่ประเทศรัสเซียมาถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนและการใช้ชีวิตที่ประเทศรัสเซียให้รุ่นน้องฟังด้วย ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโครงการฯได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่โดยเน้นถึง ความเพียรพยายามเรียนรู้และฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อไปปักธงแห่งความสำเร็จ มีความซื่อสัตย์ เคารพตนเองและผู้อื่น มีความใฝ่รู้และขวนขวายหาความรู้เสมอ รวมทั้งการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำข้อคิดดังกล่าวไปปรับใช้กับชีวิตในมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตในอนาคตได้