Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการรางวัลสำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่นและนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557 ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการรางวัลสำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น และนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียง ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวดังรายชื่อต่อไปนี้


นักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี นางสาวสิรินภา วงศาโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 GPA 3.93


นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา นางสาวญาณีนุช โภชนะคง


นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา นายกรภพ วงศ์ธนะสารกุล


นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา นางสาวญาณีนุช โภชนะคง


นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา นายกรภพ วงศ์ธนะสารกุล


นักศึกษาทำกิจกรรมดีเด่น ด้านผู้นำนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา นายมาตุภูมิ ศรีศิริ