Untitled Documentแกลเลอรี่

งาน Russian Cheer Up

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้จัดงาน Russian Cheer Up ณ อาคารบรรยายรวม 1 ห้อง 203 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องของนักศึกษาโครงการฯ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสามัคคี การเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ โดยได้มีการจัดการแข่งขันการประกวดร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย การแสดง การสร้างความตลกขบขัน และความพร้อมเพรียง ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี