Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการ “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก ครั้งที่ 1” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร หมู่บ้านห้วยแม่สอด หมู่ที่ 6 ต.พระธาตุแดง อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 22-26 ธันวาคม 2557
  • โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์และนักศึกษา ได้จัดโครงการ  “ครูอาสาเกื้อฝันเด็ก ครั้งที่ 1” ขึ้นระหว่างวันที่22-26 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร หมู่บ้านห้วยแม่สอด หมู่ที่ 6 ต.พระธาตุแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
  • โดยมีจุดประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการฟังพูด อ่าน และเขียน เตรียมกิจกรรมการสอน เช่น วาดรูป ร้องเพลง การแข่งการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การสันทนาการ และเล่นเกมส์จะช่วยฝึกให้เยาวชนมีทักษะในการชีวิต คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น กล้าแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม
  • ทั้งนี้ทางโครงการครูอาสาเกื้อฝันเด็กได้เปิดรับเงินงบริจาคเพื่อสร้างห้องน้ำ โรงครัว และห้องสมุด และสิ่งของ อาทิ เช่น เสื้อกันหนาว ถุงเท้า อุปกรณ์การเรียน อื่นๆอีกมากมาย ทางคณะนักศึกษาขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย


การถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกันระหว่างครุอาสากับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน


กิจกรรมสันทนาการระหว่างนักเรียนและครูอาสา