Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 4023 โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Dean 's list มอบรางวัลประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมเด่น ให้แก่นักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา และจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ และได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โครงการรัสเซียศึกษาได้แก่ คุณชญตร์ มุกดาหาร ทั้งนี้ ท่านคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล และท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รศ.ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ ได้กล่าวให้โอวาทและมอบโล่ให้แก่คุณชญตร์ มุกดาหารอีกด้วย