Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพ โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศรัสเซียศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตโครงการรัสเซียศึกษา ปีการศึกษา 2558 นี้ ทั้งนี้้ได้รับเกียรติจากคุณชญตร์ มุกดาหาร ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโครงการรัสเซียศึกษา มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง " จากมหาวิทยาลัยสู่ตลาดแรงงาน บัณฑิตควรเตรียมตัวอย่างไร " ภาพในงานยังมีการแสดงโชว์เต้นระบำจากนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษา โดยการฝึกสอนจากอาจารย์แคทเธอริน บุญหนุน และมีพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิตโดยท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ และท่านอาจารย์กรรมการโครงการรัสเซียศึกษาทุกท่าน และคุณชญตร์ มุกดาหาร ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น