Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ได้จัดกิจกรรมการการเรียนรู้วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวรัสเซียผ่านการทำอาหารและจัดโต๊ะรัสเซีย หรือ Cooking class ภายใต้ธีม "Summer in the park" ในรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมรัสเซียได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงใน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป มาร่วมชิมอาหารฝีมือนักศึกษาและให้กำลังใจแก่นักศึกษา ณ ลานอเนกประสงค์หน้าห้องคอมมอลรูม คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต ชั้น 1