Untitled Documentแกลเลอรี่

โครงการรัสเซียศึกษา พานักศึกษาไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 โครงการรัสเซียศึกษาได้พานักศึกษาของโครงการฯที่กำลังศึกษาวิชา ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน วังปารุสกวันประกอบด้วย 2 ตำหนัก คือ ตำหนักปารุสก์ และ ตำหนักจิตรลดา นักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมตำหนักจิตรลดา แต่เดิมตำหนักจิตรลดาเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จนกระทั่งทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้รวมพระตำหนักจิตรลดาและพระตำหนักปารุสก วันเข้าเป็นบริเวณเดียวกันและพระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้า น้องยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ณ ตำหนักจิตรลดานี้ หม่อมคัทริน พระชายาชาวรัสเซียเคยมาพักอาศัยอยู่ นอกจากนี้นักศึกษายังได้เข้าชมอาคารกระจกซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราว ความเป็นมาต่างๆของตำรวจไทย

ใน ช่วงบ่ายนักศึกษายังได้ไปเยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยได้เรียนรู้วิถีชิวิตความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถึง ปัจจุบัน และชมวิดิทัศน์รำลึกในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ของราชวงศ์ จักรี