Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 30 เมษายน โครงการรัสเซียศึกษาได้จัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ "เส้นทางปิคนิคของซาเรวิชนิโคลัย" ณ พระราชวังบางปะอินและเพนียดคล้องช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซีย เริ่มต้นเมื่อซาเรวิชนิโคลัย มงกุฎราชกุมารของจักรวรรดิรัสเซียได้เสด็จเยือนสยามในฐานะพระราชอคันตุกะของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ รัชกาลที่ 5 ซาเรวิชนิโคลัยได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยทรงเป็นองค์รัชทายาท ของประเทศมหาอำนาจในขณะนั้น พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษามาล่วงหน้าว่า ชาวยุโรปนิยมไปปิคนิคชมธรรมชาติ ดังนั้นพระองค์จึงเชิญซาเรวิชนิโคลัยเสด็จไปปิคนิคที่พระราชวังบางปะอินและ ทอดพระเนตรพิธีกรรมคล้องช้างที่เพนียดคล้องช้างหลวง พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพิธีคล้องช้างครั้งสุดท้ายของสยามที่มีการจัดขึ้น การทัศนศึกษาในครั้งนี้ นักศึกษาจะได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ต้องปรับตัวเรียนรู้ วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ เพื่อแลกกับเอกราชของสยาม