Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติให้เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซีย-อาเซียน ภายหลังการประชุมสุดยอด" ให้กับประชาคมข่าวกรอง ณ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ