Untitled Documentแกลเลอรี่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาระยะสั้นที่ประเทศรัสเซีย ณ ห้อง 240B คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยโครงการฯได้เชิญนักศึกษาที่ได้ไปเรียนระยะสั้นที่ประเทศรัสเซียในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปรัสเซียในปีการศึกษานี้ รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมฟัง ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์ ดร. กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน การบรรยายเริ่มจากกลุ่มนักศึกษาที่ไปศึกษาที่สถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยมอสโก ลำดับต่อมาจึงเป็นการบรรยายโดยกลุ่มนักศึกษาที่ไปศึกษาที่สถาบันภาษาและวัฒนธรรมรัสเซียแห่งมหาวิทยาลัยมอสโก ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งผู้ปกครองและนักศึกษาต่างให้ความสนใจและตั้งคำถามตลอดการบรรยาย ในตอนท้าย อาจารย์ ดร. อุษณีย์ งามแสงพฤกษ์ มอบของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาที่มาเป็นวิทยากร และกล่าวปิดงาน