Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 2, 9 ,16 พฤศจิกายน 2559 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการอบรม การจัดการทางบรรณานุกรมโดยใช้โปรแกรม EndNote ให้แก่นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาชั้น ปีที่4 ที่ห้องนิเทศการศึกษา ชั้น 2 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต