Untitled Documentแกลเลอรี่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักข่าวกรองแห่งชาติได้มาเยี่ยมชมโครงการรัสเซียศึกษาและสัมภาษณ์อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา และ อาจารย์ ดร.อุษณีย์ งามแสงพฤกษ์ อาจารย์ประจำโครงการฯ เกี่ยวกับประเทศรัสเซียในปัจจุบัน และได้มอบของที่ระลึกให้กับโครงการฯด้วย