Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 4023 โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Dean 's list มอบรางวัลประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมเด่น ให้แก่นักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา ทั้งนี้ ท่านคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล และท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาอีกด้วย