Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ อาคารบรรยายกลุ่มรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ฝ่ายการศึกษาได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ในการนี้นักศึกาาโครงการรัสเซียศึกษาได้รับรางวัลสำหรับนักศึกษาเรียนดีและนักศึกษากิจกรรมเด่นดังต่อไปนี้
  • นางสาว ศุภนิดา อ่ามงามทรัพย์ รางวัลเรียนดี/โครงการรัสเซียศึกษา คะแนนสะสมเฉลี่ย 3.84 และรางวัลกิจกรรมดีเด่นด้านทั่วไป
  • นายคมกริช จินดากุล รางวัลกิจกรรมดีเด่นด้านบำเพ็นประโยชน์
  • นายมาตุภูมิ ศสรีศิริ รางวัลกิจกรรมดีเด่นด้านผู้นำนักศึกษา (คณะกรรมการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ.)
​โครางการรัสเซียศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย