Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 24-28 เมษายน 2560 นางสาวณภาภัช ศรีแสงเมือง และนางสาวกรกช อารีสวาณี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเยาวชนอาเซียนกับการรู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN youth Workshop on Media Literacy) ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพ