Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 โครงการรัสเซียศึกษา ได้เข้าร่วมออกบูธในงาน "120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย" ณ สยามพารากอน จัดโดยกระทรวงการต่างประเทศ ในงานนี้ อาจารย์ ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษาได้บรรยายพิเศษเรื่อง "วัฒนธรรมรัสเซียผ่านความเป็นเพื่อน" และนักศึกษาโครงการฯได้แสดงฝีมือทำสลัดรัสเซียแสนอร่อย ได้แก่ สลัดบีทรูท สลัดปลาเฮอร์ริ่ง และสลัดมิโมซ่า ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมจำนวนมาก

โครงการฯขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านที่ช่วยสละเวลาและแรงกายแรงใจมาช่วยงานของโครงการฯจนสำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น