Untitled Documentแกลเลอรี่

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้อง SC 2052 โครงการรัสเซียศึกษา ได้จัดโครงการ Dean 's list มอบรางวัลประเภทเรียนดีและประเภทกิจกรรมเด่น และรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่นักศึกษาของโครงการรัสเซียศึกษา ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โครงการรัสเซียศึกษา ทั้งนี้ ท่านรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ. เพ็ญพิมล เปรมาสวัสดิ์ และท่านผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา ดร. กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ได้กล่าวให้โอวาทและมอบเข็มและเกียรติบัตร ให้แก่นักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกด้วย