Untitled Document

 • โครงการรัสเซียศึกษากำลังจะส่งนักศึกษาของโครงการฯ ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2556 (ระยะเวลา 3 เดือน) ได้แก่ นางสาวอัจฉราพรรณ เกิดปั้น เลขทะเบียน 5306720227 (ได้รับทุนU MAP)
 • โครงการรัสเซียศึกษากำลังจะส่งนักศึกษาของโครงการฯ ไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย ช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2556 (ระยะเวลา 3 เดือน) จำนวน 6 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวธีร์จุฑา หาญวัฒนะชัย เลขทะเบียน 5306720961
  2. นางสาวมุกระวี รัตนวงษ์ เลขทะเบียน 5306720789
  3. นางสาวปพิชญา เบี้ยไคล เลขทะเบียน 5306720250
  4. นางสาวเพชรไพลิน สุวรรณดารา เลขทะเบียน 5306720995
  5. นายวันชัย สหสกุลวงศ์ เลขทะเบียน 5306721019
  6. นายชยาศิส วุฒิศิลป์ เลขทะเบียน 5306720557
 • โครงการรัสเซียศึกษากำลังจะส่งนักศึกษาของโครงการฯ ไปศึกษา ณ สถาบันภาษารัสเซียของรัฐ อา.แอส. ปุชกิ้น กรุงมอสโกประเทศรัสเซีย ช่วงภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม - 21 มิถุนายน 2556 (ระยะเวลา 3 เดือน) จำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวธัญวรัตม์ คุ้มเกียรติ เลขทะเบียน 5306720078
  2. นางสาวเกศกัญญา ศรีพุทธางกูร เลขทะเบียน 5306720243
  3. นางสาวอมรรัตน์ สงวนใจ เลขทะเบียน 5306720946
  4. นายกิตตินท วรวุฒิเวคิน เลขทะเบียน 5306720433
  5. นายอธิยุต ไพศาลนันท์ เลขทะเบียน 5306720482
 • นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวปภัสรา อินหว่าง เลขทะเบียน 5306720318 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวอมรา ศรีงาม เลขทะเบียน 5306720334 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวชฎาพรรณ ไชยสม เลขทะเบียน 5306720359 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวรัชฎากร สุวรรณกูล เลขทะเบียน 5306720383 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวภัทรา เกษศิระ เลขทะเบียน 5306720912 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556 จำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นางสาวอัจจิมา จันทวี เลขทะเบียน 5306720342
  2. นางสาวมาศญาดา นิยากาศ เลขทะเบียน 5306720391
  3. นางสาวอภิชญรัศมิ์ สงวนณพรรค เลขทะเบียน 5306720235
  4. นางสาววรัญญา ทองเกียรติ เลขทะเบียน 5306720516
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวศิริสุภัสสรา ยิ่งประสิทธิ์ เลขทะเบียน 5306721027 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่สถานกงสุล เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา นางสาวนัตถา อภิรอาจอ่ำ เลขทะเบียน 5306720029 ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2556
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการรัสเซียศึกษา ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกงานในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 ที่บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด หอบังคับวิทยุการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2556 จำนวน 2 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
  1. นายณัฐธเนศ เตชะคฤหะ เลขทะเบียน 5306720748
  2. นางสาวธิดารัตน์ ธรณีทอง เลขทะเบียน 5306720276