ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
“ให้นำสำเนาประกาศนียบัตรบัตร (ปพ.2) จำนวน 1 ใบ
และ ใบเกรด 6 เทอม ฉบับสมบูรณ์ที่มีวันที่จบ จำนวน 1 ใบ”

มาส่งที่ห้องโครงการรัสเซียศึกษา (ด่วน)
ก่อนวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

1. นางสาวทานตะวัน สนธิเกษตรริน
2. นายพงษ์พัฒน์ กำลังเดช
3. นายณัฐภัทร อรรถฉัตร
4. นางสาวธัชพรรณ วงศ์สวนนท์
5. นางสาวกชพร สุขหนุน
6. นางสาวกัญกาญจน์ โกมลเสถียร
7. นางสาวขวัญพิชชา ชุมสุข
8. นายนิธิศ เอกบุญเขต
9. นายฉายชนม์ ประสงค์
10. นายสาริศ ชีวยะพันธ์
11. นางสาวณัฐมน ชนะบุญ
12. นางสาววนาภา เพ็ชรตะกูล
13. นางสาวเนตรชนก อินนุพัฒน์
14. นางสาวพัชราภรณ์ เอี่ยมพลอยศรี
15. นายธนภัทร นิธิปารมี
16. นายพิสิทธิ์ อุ่นฉิม
17. นางสาวบุญสิตา ตันตนะรัตน์
18. นายอัครชาติ โชตินุชิต
19. นางสาวคันธรัตน์ คันธไพโรจน์
20. นางสาวเบญญาภา จารุสินธพ
21. นางสาวจอมขวัญ สวนสุวรรณ์
22. นางสาวกุลวรินทร์ ทรัพย์สุริต
23. นายเสกพันธุ์ พิพัฒน์เสกพร
24. นางสาวศุภรดา นาคพิทักษ์กุล
25. นางสาวแพรวา กลิ่นจันทร์
26. นางสาวเสาวพักตร์ ศิริฐาปกรณ์
27. นายธนวัฒน์ เอกเกื้อกรุณา
28. นายวัชระ จันทรส
29. นางสาวกฤษณา รักชื่น
30. นางสาวณัฐวดี ไชยจรัส
31. นางสาวฟากฟ้า ชนะปราชญ์
32. นายเตชิต นิตย์นรา
33. นางสาวสิตานันท์ แขวงเมือง
34. นางสาวรมย์นลิน วรรณประเสริฐ
35. นางสาวชนากานต์ อนันตวิเชียร
36. นางสาวแคทตี้ เอา
37. นางสาวปวรวรรณ ประยูรทอง
38. นายวัชริศพล บุณยสาระนัย
39. นางสาวพิชญธิดา สิมะพรม
40. นายนรภัทร สุทธิศิลป์
41. นางสาววนิดา ยินดี
42. นางสาว ฟ้ารุ่ง บุญยืน
43. นายตรีชาติ ขวัญบุรี
44. นายฆัสรา ชั่งหิน
45. นางสาวเตชินี นิรมิต
46. นายรชต วัฒนศิริ
47. นางสาวศุภรดา จริงจิตร
48. นางสาวปวริศา เชื้อจินดา
49. นางสาวหทัยชนก ฉ่ำชื่น
50. นางสาวภัทรวรรณ พันธ์ไพศาล
51. นางสาวสิรีธร เกษมราช
52. นางสาวหทัยชนก บุญสุข
53. นางสาวพรลักษณ์ บุญปก
54. นางสาวปวันรัตน์ พันธ์แก่น
55. นางสาวศิวัชญา ตรองตระการ
56. นางสาวจุฑามาศ พงษ์สวัสดิ์
57. นางสาวดารินทิพย์ เกตุแก้ว
58. นายภูริต แก้วธรรม
59. นายณัฐนันท์ พลายเพ็ชร์
60. นางสาวรุจิรา เลิศเลิศณรงค์ฤทธิ์
61. นางสาวจุฬาลักษณ์ วิไลรัตน์
62. นางสาววรัตถ์มน โสภณ
63. นางสาวพรเสาวภัคน์ ยิ้มถิ่น
64. นายปฐวี สุภาวไตร
65. นายวรวิช ปรมวาณิช
66. นางสาววรกานต์ เวบสูงเนิน
67. นางสาวภัคจิรา กิตติรางกูร
68. นางสาวสุพรรณิการ์ เจริญรัตน์
69. นางสาวเบญจกัลยาณี ขำเขียว
70. นางสาวณัฐกมล อริยพากย์
71. นางสาวปิยธิดา ระนำไทยสงฆ์
72. นางสาวนันทนัช จันตะเภา
73. นางสาวจิรัชญา เผือกใจแผ้ว
74. นางสาวบุญญาภัทร วงศ์เจริญวรกุล