โครงการรัสเซียศึกษา
คณะศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี
( รอบ1/1 Portfolio )

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1. เกรดเฉลี่ยรวม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ํากว่า 3.50
2. มีประสบการณ์การไปเรียนที่ประเทศรัสเซีย/เครือรัฐเอกราช
3. มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขันเกี่ยวกับความรู้ ของประเทศรัสเซียและเครือรัฐเอกราช
4. มีประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขันเกี่ยวกับภาษารัสเซีย
5. มีความสามารถสื่อสารภาษารัสเซียระดับพื้นฐาน

เกณฑ์การคัดเลือก

1. พิจารณา Portfolio โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียน กิจกรรม ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ
2. การสัมภาษณ์เอกสารประกอบการรับสมัคร

#เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. Portfolio โดยเน้นข้อมูลเกี่ยวกับผลการเรียนกิจกรรม ประสบการณ์และความสามารถพิเศษ

วันสอบ สัมภาษณ์ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น

วันประกาศผล 8 ธันวาคม 2560

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม
www.russianstudies-tu.com

โทร. 0-2696-5663-4

ดาวน์โหลด เอกสารแนบท้าย