ประชาสัมพันธ์
#ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนักศึกษาในระบบสำนักงานทะเบียนนักศึกษา http://web.reg.tu.ac.th

(รวบกวนอ่านและทำความเข้าใจในทุกรายละเอียดด้วยนะครับ)

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.ให้นักศึกษาใหม่โครงการรัสเซียศึกษาปีการศึกษา 2560 ทุกคนเข้ากรอกรายละเอียดขึ้นทะเบียนนักศึกษาให้เรียบร้อยในระบบสำนักงานทะเบียนนักศึกษาตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในเว็ปไซด์สำนักงานทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาทำบัตรนักศึกษา(กรอกรายละเอียด)ในระบบ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์และนำมาส่งที่โครงการรัสเซียศึกษา ตั้งแต่วันนี้ - 12 มิ.ย. 2560 (โดยมาส่งด้วยตัวเองเท่านั้น)เพื่อที่โครงการจะได้นำหลักฐานและเอกสารไปส่ง ธ. กรุงไทย เพื่อดำเนินการต่อไป (รบกวนนักศึกษาอ่านและทำความเข้าใจในทุกๆขั้นตอนอย่างละเอียด)

3.ในกรณีที่นักศึกษาที่ยังส่งเอกสารไม่ครบ (หลักฐานการสมัครต่างๆ) เกรด6เทอม ประกาศนียบัตร โปรดนำมาส่งพร้อมกันในวันที่มาส่งเอกสารทำบัตร (ในกรณีที่นักศึกษาบางคนที่เอกสารยังไม่ครบ)

4.ส่วนเรื่องการตรวจสุขภาพขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนโปรดดูกำหนดการในเว็ปไซด์โครงการรัสเซียศึกษาอีกครังนะครับ / ขอบคุณครับ

*หมายเหตุ โปรดทำความเข้าใจและอ่านรายละเอียดในทุกๆขั้นตอน

ติดตามดูจากเว็ปไซด์โครงการรัสเซียศึกษาและFacebookโครงการรัสเซียศึกษาได้ทั้ง2ช่องทางนะครับ ขอบคุณครับ