Untitled Documentปฏิทินการศึกษา


ปฏิทินการศึกษา โครงการรัสเซียศึกษา/คณะศิลปศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555

กิจกรรม ภาค 1 ภาค 2 ภาคฤดูร้อน
   วันเปิดภาคการศึกษา 25 มิ.ย. 55 5 พ.ย. 55 25 มี.ค. 56
   วันสุดท้ายของภาคการศึกษา 6 ต.ค. 55 23 ก.พ. 56 8 พ.ค. 56
   ช่วงสัปดาห์ของการสอบกลางภาค ไม่มีสอบกลางภาค 23 - 30 ธ.ค. 55 --------
   ช่วงสัปดาห์ของการสอบไล่ (ปลายภาค) 8-13, 15-22, 24 ต.ค. 55 26 ก.พ. - 12 มี.ค. 56 13 - 16 พ.ค. 56
การจดทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-ถอนรายวิชา  
   นักศึกษารุ่น 49-52 จดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 55 8 - 10 ต.ค. 55 12 - 14 ก.พ. 56
   นักศึกษารุ่น 53 จดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 55 9 - 11 ต.ค. 55 13 - 15 ก.พ. 56
   นักศึกษารุ่น 54 จดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ 1 มิ.ย. - 3 มิ.ย. 55 10 - 12 ต.ค. 55 14 - 16 ก.พ. 56
   นักศึกษารุ่น 55 จดทะเบียนรายวิชาและชำระค่าธรรมเนียมฯ 20 - 21 มิ.ย. 55 11 - 13 ต.ค. 55 15 - 18 ก.พ. 56
การแจ้งสำเร็จการศึกษา  
   นักศึกษารุ่น 49-52 ชำระเงินค่าจดทะเบียนรายวิชาล่าช้า,
เพิ่ม-ถอนรายวิชา
4 - 9 ก.ค. 55 14 - 19 พ.ย. 55 26 - 28 มี.ค. 56
   นักศึกษารุ่น 53 ชำระเงินค่าจดทะเบียนรายวิชาล่าช้า,
เพิ่ม-ถอนรายวิชา
4 - 9 ก.ค. 55 14 - 19 พ.ย. 55 26 - 28 มี.ค. 56
   นักศึกษารุ่น 54 ชำระเงินค่าจดทะเบียนรายวิชาล่าช้า,
เพิ่ม-ถอนรายวิชา
4 - 9 ก.ค. 55 14 - 19 พ.ย. 55 26 - 28 มี.ค. 56
   นักศึกษารุ่น 55 ชำระเงินค่าจดทะเบียนรายวิชาล่าช้า,
เพิ่ม-ถอนรายวิชา
4 - 9 ก.ค. 55 14 - 19 พ.ย. 55 26 - 28 มี.ค. 56
   ขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร “W” 27 ส.ค. - 3 ก.ย. 55 7 - 14 ม.ค. 56 15 - 22 เม.ย. 56
   ช่วงนักศึกษาแจ้งขอสำเร็จการศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th 25 มิ.ย. - 9 ก.ค. 55 5 - 19 พ.ย. 55 25 มี.ค. - 1 เม.ย. 56
   หมายเหตุ :
            -  โครงการรัสเซียศึกษาไม่อนุญาตให้นักศึกษาของโครงการฯ เรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ
            -  โครงการรัสเซียศึกษาไม่อนุญาตให้นักศึกษา ขอถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร " W "
                หลังช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด